woensdag 1 juli 2009

2. Dhr. mr. J.M. Wigman - Wigman, Sardjoe & Van Weegberg Advocaten - Den Haag

mr. J.M. Wigman

Wigman Sardjoe & Van Weegberg advocaten
http://www.wgw-advocaten.nl/contact.html

Adres: Adelheidstraat 74, 2595 EE Den Haag
Telefoon 070 - 381 89 15
Fax 070 - 385 54 51

Indien u informatie van dit kantoor wenst te ontvangen, kunt u een e-mail zenden naar info@wswadvocaten.nl.

Indien u rechtstreeks aan dhr. mr. J.M. Wigman een e-mail wilt zenden, kunt u gebruik maken van het volgende e-mailadres:

mr. J.M. Wigman
wigman@wswadvocaten.nl

----------
Reageren
U kunt met ons ook uw eigen ervaringen met deze advocaat delen via de link bij "Reacties" onderaan deze webpagina. Houdt u het daarbij wel zakelijk zowel bij het delen van uw positieve ervaringen, dan wel bij het delen van uw mogelijk minder positieve ervaringen. En vertel er steeds ook bij in welk soort procedure deze advocaat u persoonlijk heeft bijgestaan (gezagsprocedure, omgangsprocedure, bestuursrechtprocedure, bemiddeling, maken van een ouderschapsplan, internationale kinderontvoeringszaak, etc.) en met welk eindresultaat. Verder vernemen we graag van u of deze advocaat zo nodig ook bereid was “onder toevoeging” voor u op te treden.
-----
Disclaimer: Het Vader Kennis Centrum neemt als initiatiefnemer van deze interactieve consumentenwebsite over de advocatuur in het familierecht geen verantwoordelijkheid voor de door derden hieronder onder reacties geleverde bijdragen en commentaren. Deze blijven geheel voor rekening van inzenders zelf. In het kader van hoor en wederhoor worden door consumenten beoordeelde advocaten verder steeds ook nadrukkelijk zelf ook uitgenodigd te reageren, indien zij dit wensen.

2 opmerkingen:

 1. vaderzuidholland77@gmail.com20 juli 2009 om 15:10

  Als vader van een zoon, heb ik momenteel een negatieve en zeer opmerkelijke ervaring met mr. J. M. Wigman.

  Het komt er op neer dat mr. Wigman, die zich o. a. laat aanbevelen door de Stichting Dwaze Vaders, de huidige omgangsregeling met mijn zoon wil halveren en zelfs zinspeelt op het toekomstig ontnemen van het gezamelijk gezag.

  Hiertoe heeft hij namens de moeder, op 14 juni 2009 , een verzoekschrift ingediend bij de rechtbank. Op 16 juni 2009 heeft hij mij hierover geïnformeerd.

  Mr Wigman heeft vele smadelijke beweringen en onwaarheden van de moeder klakkeloos doorgestuurd naar de rechtbank, zonder ook maar enige ondersteuning of verificatie.

  Ter info, en in het belang van vele vaders in Nederland, publiceer ik de brief die mr. Wigman van mij heeft ontvangen d.d. 24 juni 2009 :


  =========
  [gegevens vader ]

  De weledelgestrenge heer
  J.M. Wigman
  Adelheidstraat 74
  2595 EE Den Haag
  Per telefax:070-3855451


  [...], 24 juni 2009


  Geachte heer Wigman,


  Met verbazing nam ik kennis van het door u namens mijn gewezen partner bij de rechtbank ingediende verzoekschrift wijziging omgangsregeling d.d. 14 juni 2009.

  Ik ervaar de inhoud als smadelijk, intimiderend en zonder enige distantie.

  Uw verzoek strekt ertoe de bestaande omgangsregeling met mijn zoon te halveren. Maar in plaats van dat verzoek zakelijk te motiveren voert u alleen maar:

  - ongecontroleerde en ongegronde verwijten aan, die
  - met uw verzoek als zodanig geen enkel logisch ondersteunend verband hebben en die
  - geen ander doel lijken te hebben dan stemmingmakerij en polarisatie.

  Ik zou volgens u:

  - niet openstaan voor overleg,
  - mij als een letterknecht onttrekken aan de strekking van het convenant,
  - mij onttrokken hebben aan begeleiding van de judo-activiteiten van mijn zoon wanneer die op zondag vielen,
  - niet meewerken aan het natuurverkenningsfeest van mijn zoon,
  - mij verzetten tegen het volgen van facultatieve franse les door mijn zoon,
  - mijn zoon eenzijdig en voortijdig van zwemles hebben gehaald.

  Als klap op de vuurpijl intimideert u mij door te zinspelen op

  “het risico dat de minderjarige klem komt te geraken”

  en dus op een toekomstig verzoek om mij, nadat de omgang is gehalveerd, vervolgens ook nog eens het gezag over mijn zoon te ontnemen. Uw strategie is mij duidelijk.


  Ik heb een brandende vraag aan u:

  Wat hebben uw argumenten met de inhoud van uw verzoek te maken???

  Ik raad u dringend aan om, overeenkomstig uw verplichting als advocaat:

  - uw onafhankelijkheid als advocaat te bewaren,
  - u niet te verliezen in niet ter zake doende, ongecontroleerde en nodeloos grievende verwijten die u krijgt aangereikt,
  - u eerst met mij te verstaan om mijn standpunt te vernemen,
  - vervolgens hierover uw cliënte nog eens kritisch te ondervragen,

  alvorens deze smadelijke, het verzoek niet dienende, verwijten aan de rechtbank voor te leggen en mij te kwellen met een juridische procedure.

  Blijkens uw brief heeft u uw cliënte geadviseerd om maar vast een verzoekschrift in te dienen. Om u in te dekken schrijft u mij – geheel gratuit:

  “Mocht u alsnog bereid zijn tot nader overleg dan verneem ik dat graag schriftelijk van u”.
  Dat is natuurlijk de wereld op zijn kop.

  Kunt u, als Dwaze Vader-advocaat, dan niet “nee” zeggen tegen Dwarse Moeders die bij u aankloppen? Waarin onderscheidt u zich eigenlijk van al die andere advocaten?

  Ik verlang van u per omgaande excuses en intrekking van de procedure.
  Hoogachtend,

  [ gegevens vader ]

  c.c.: Stichting De Dwaze Vaders


  [ bijlagen bij deze brief :: brieven met eerdere mediationverzoeken van mijn kant en de afwijzingen van de moeder ]

  =======

  Als er vragen zijn ben ik graag bereid meer info te verschaffen :

  vaderzuidholland77@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Beste vader uit Zuid-Holland,

  Als beheerder van deze website wil ik bij bovenstaande reactie toch graag enkele kanttekeningen ter relativering van wat u schrijft plaatsen:

  - Dhr. Wigman is natuurlijk geen “Dwaze Vaderadvocaat”, zoals u stelt. “Dwaze Vaderadvocaten” bestaan namelijk niet. Advocaten wel en die behartigen overeenkomstig hun beroepscode in de eerste, in de tweede, in de derde en in de laatste plaats de juridische belangen van hun cliënten, in dit geval de moeder èn daarnaast ook het kind, en in dit geval niet u als de boze vader van de reactie hierboven. U bent in deze zaak helaas “de wederpartij”.

  - De suggestie wordt hierboven verder door u gewekt dat dhr. Wigman “dwarse moeders” dan maar als cliënt moet weigeren. Dat moet hij echter zeker niet, hij heeft de plicht om alle cliënten die een beroep op hem willen doen zonder onderscheid en naar volle vermogen zijn diensten ter beschikking te stellen. Doet hij dat niet dan zou dat zelfs neerkomen op discriminatie en een veroordeling op kunnen leveren bij de Commissie Gelijke Behandeling.

  - Verder wordt door u de indruk gewekt dat een advocaat onafhankelijk moet zijn. Ook dat moet hij echter juist niet, hij behartigt onverkort de belangen van zijn clïenten en is juist door zijn beroep geroepen zich “partijdig” op te stellen. de advocaat is partijdig voor de cliënten die hij vertegenwoordigd en het is de rechter die tussen de partijen een onafhankelijk en evenwichtig oordeel moet vellen.

  - Tot slot wordt de indruk gewekt dat een advocaat alvorens namens zijn cliënt een procedure aan te kunnen spannen zich eerst met u als wederpartij moet verstaan, “om uw standpunt te vernemen en vervolgens hierover zijn cliënte nog eens kritisch moet ondervragen”. Ook dit is onjuist.

  Hoe begrijpelijk ook dat u als boze vader van bovenstaande reactie ontdaan bent, omdat u zich door de aangekondigde stappen van wederpartij bedreigd voelt in de relatie met uw kind, en hoezeer u als vader ook met uw kind begaan bent en bij uw kind betrokken bent, toch moet gezegd dat de hoge toon waarop u als vader vanuit uw ontzetting bovengestelde brief aan dhr. Wigman als wederpartij heeft geschreven niet goed gekozen is en ook niet op zijn plaats is.

  U eist dus ten onrechte excuses en intrekking van de procedure van dhr. Wigman en u zou er goed aan doen om – bekomen van uw eerste emoties – per omgaande alsnog schriftelijk in te gaan op het aanbod van dhr. Wigman tot nader overleg zoals door hem verzocht. Dhr. Wigman wil u daarbij als juridisch professional uw eerste emotionele en persoonlijke reactie vanuit uw betrokkenheid bij uw kind als vader mogelijk ook niet al te zeer euvel duiden.

  Daarnaast wordt u geadviseerd zo spoedig mogelijk een eigen advocaat in te schakelen gezien de aangekondigde en reeds aangespannen procedures op tegenspraak.

  Uiteraard is het van groot belang dat de omgangsregeling met, en het gezamenlijk gezag over, uw kind voor u als vader behouden blijft zodat uw kind ook verder een betrokken vader in zijn leven blijft kennen.

  Vanuit dit belang adviseer ik u een zakelijker benadering.

  U daarbij veel succes wensend in uw overleg met dhr. Wigman en de mogelijk aankomende procedures,

  Peter Tromp
  Vader Kennis Centrum

  BeantwoordenVerwijderen